60 năm thành lập ca múa kịch lạng sơn

 
Aug, 20, 2021 0
BTC KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN NGHỆ THUẬT CA-MÚA-KỊCH TỈNH TIỂU BAN LỄ TÂN - HẬU CẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số :  187 /TBLTHC                                Lạng sơn, ngày  12  tháng 8  năm…
 
Aug, 13, 2021 0
       UBND TỈNH LẠNG SƠN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                Số: 76/KH- SVHTTDL…