Đánh giá mức độ nguy cơ và thực hiện các biện pháp bắt buộc tương ứng với các mức độ nguy cơ để phòng, chống dịch Covid-19