Trung tâm Văn hóa các huyên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố

                                                                                         ______________________

STT

Huyện, thành phố

Giám đốc

Điện thoại - Email

1

Bắc Sơn

Nguyễn Thị Lý

 ĐT: 0916.095.696 ttvanhoathethaobs@gmail.com

2

Bình Gia

Hoàng Minh Đông

 ĐT: 0856.723.116 ttvhtt.binhgia@gmail.com

3

Cao Lộc

Lương Thanh Huyền

 ĐT: 0988.310.847 ttvhhuyencaoloc@gmail.com

4

Chi Lăng

Nguyễn Chiến Thắng

 ĐT: 0982.174.828 vhttchilang@gmail.com

5

Đình Lập

Nguyễn Thị Hương

 ĐT: 0985.277.847 ttvanhoadinhlap@gmail.com

6

Hữu Lũng

Nguyễn Công Thanh

 ĐT: 0915.035.740 cuongvhhl@gmail.com

7

Lộc Bình

Hoàng Thị Luyến

 0968.163.895 ttvhttlocbinh@gmail.com

8

Thành phố Lạng Sơn

Nguyễn Hồng Khanh

 ĐT: 0915.391.444 nguyehongkhanhVHTT@gmail.com

9

Tràng Định

Q.Đoàn Minh Dũng

 ĐT: 0946.099.930lucphuongvhtd@gmail.com

10

Văn Lãng

Lương Kim Tuyết

 ĐT: 0979.880.025

11

Văn Quan

Hoàng Hương Liễu

 ĐT: 0945.357.866 hoanghuonglieu@gmail.com