THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Lễ tân- Hậu cần

BTC KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN NGHỆ THUẬT CA-MÚA-KỊCH TỈNH

TIỂU BAN LỄ TÂN - HẬU CẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số :  187 /TBLTHC                                Lạng sơn, ngày  12  tháng 8  năm 2021

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Lễ tân- Hậu cần phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn (02/9/1961 - 02/9/2021

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL ngày 09/7/2021của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn (02/9/1961 - 02/9/2021). Tiểu ban Lễ tân- Hậu cần phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ như sau:

        1. Bà Hoàng Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm VHNT - Trưởng Tiểu ban

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về công tác Lễ tân - Hậu cần phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn (02/9/1961 - 02/9/2021.

- Là đầu mối liên hệ, nắm danh sách các đại biểu về dự.

 2. Ông Phạm Viết Vọng, Trưởng phòng HCTH- Phó trưởng Tiểu ban

- Tham mưu lập danh sách đại biểu, thiết kế giấy mời; phân công viết, gửi giấy mời dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động khác theo Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL.

- Chỉ đạo trang trí, khánh tiết toàn bộ khuôn viên cơ quan từ khu vực sân ngoài trời ( phía trước cổng), Phòng họp tầng 1 và hội trường tầng 3. Lắp đặt âm thanh, ánh sáng phục vụ lễ kỷ niệm và buổi Tọa đàm gặp mặt.

 

- Chỉ đạo Kế toán cân đối kinh phí tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch; thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo Qui định.

       3. Ông Nguyễn Xuân Trường- Phó trưởng phòng HCTH- Thành viên

- Xây dựng phương án sơ đồ bố trí chỗ ngồi đại biểu.

- Chuẩn bị quà tặng cho đại biểu; bố trí địa điểm và phân công cán bộ tiếp nhận hoa, quà của đại biểu.

- Phân công cán bộ chuẩn bị bàn ghế, nước uống, khăn dải bàn, hoa…cho lễ kỷ niệm và buổi Tọa đàm gặp mặt.

- Chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Phân công cán bộ trực tiếp liên hệ với các Đoàn Đại biểu về dự để xác nhận các thông tin về số lượng đại biểu, thông báo địa điểm ăn nghỉ...

4. Bà Triệu Thị Hiệu - Phó trưởng phòng Nghệ Thuật Tổ chức biểu diễn, thành viên

- Lập danh sách và chỉ đạo hướng dẫn  cán bộ, viên chức thực hiện đón tiếp, chỉ dẫn chỗ ngồi và tiếp nước đại biểu tại buổi Lễ kỷ niệm và Buổi Tọa đàm gặp mặt các nghệ sỹ, diễn viên qua các thời kỳ.

- Tham mưu lực lượng cán bộ hỗ trợ, phục vụ phần trao Bằng khen, giấy khen tại buổi Lễ.

       5. Bà Nguyễn Thị Tố Hảo- Cán bộ Phòng NTTCBD- Thành viên

- Tham mưu phương án lễ tân, đón tiếp đại biểu tại buổi Lễ kỷ niệm và Buổi Tọa đàm gặp mặt các nghệ sỹ, diễn viên qua các thời kỳ.

- Phối hợp, hỗ trợ công tác trang trí khuôn viên cơ quan từ khu vực sân ngoài trời (phía trước cổng) và lan can, bậc cầu thang và tiền sảnh Hội trường tầng 3.

6. Bà Hoàng Hồng Gấm- Phó Đội trưởng Đội Múa- Thành viên

- Đôn đốc cán bộ, diễn viên thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu theo Phương án đã đề ra.

- Phối hợp với trưởng, phó các phòng, đội bố trí, đôn đốc cán bộ, diễn viên thực hiện tiếp khách tại bàn tiệc sau khi kết thúc lễ kỷ niệm.

          Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Lễ tân- Hậu cần phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn (02/9/1961 - 02/9/2021.

Đề nghị các đồng chí được phân công nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị thông tin phản ảnh kịp thời với đồng chí Trưởng tiểu ban hoặc Phó trưởng tiểu ban để tổng hợp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban tổ chức./.                

                                           

Nơinhận:                                                                                

  - BTC Lễ kỷ niệm;

  - Đ/c Giám đốc Sở VH,TT&DL;

  - Các thành viên Tiểu ban LTHC;     

   - Lưu: VT.                                                                                                                                                   

TRƯỞNG TIỂU BAN

( đã ký)

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VHNT

Hoàng Thị Hà