Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT:

Giám đốc:              Ông Hà Ngọc Minh

Điện thoại:               0205.3872.650

Di động:                   0913.396.201

Email:                      haminhnvvh@gmail.com

Phó Giám đốc:       Bà Hoàng Thị Hà

Điện thoại:               02053.710.106

Di động:                   0982.875.573

Email:                      hoangha.vhntls@gmail.com

Phó Giám đốc:       Ông Chu Mai Vinh

Điện thoại:               02053.711.460

Di động:                   0912.340.756

Email:                      chumaivinh72@gmail.com

Phó Giám đốc:       Ông Phùng Văn Muộn

Điện thoại:               02053.711.012

Di động:                   0914.994.484

Email:                      phungmuonls@gmail.com       

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Hành chính Tổng hợp

           Trưởng phòng

            Ông:                        Phạm Viết Vọng

            ĐT:                          0912050388

    Email:                      phamvietvongls@gmail.com

            Phó trưởng phòng

            Ông:                        Vi Văn Thụ

            ĐT:                                   

            Email:                               

            Phó trưởng phòng

            Ông:                        Nguyễn Xuân Trường

            ĐT:                          01279211888

            Email:                      nguyenxuantruongbtls@gmail.com         

 2. Phòng Nghệ thuật tổ chức biểu diễn

         Trưởng phòng:

            Bà:                             Lê Thị Minh Hường

            ĐT:                            0948.921.999

           Email:                        leminhhuongls999@gmail.com  

 

        Phó trưởng phòng:

            Bà:                             Triệu Thị Hiệu

            ĐT:                            0949.230.234

           Email:                        trieuhieu82@gmail.com      

3. Phòng tuyên Truyền cổ động, Triển lãm

            Trưởng Phòng:

            Bà:                               Lý Thị Thúy Lan

            ĐT:                              0915.481.442

            Email:                          nvvanhoa@gmail.com  hoặc lanrom79@gmail.com            

            Phó trưởng phòng:

            Bà:                               Đỗ Thu Hương

            ĐT:                              0988142888

            Email:                          thuhuongntqc@gmail.com 

4.  Đôi Tuyên truyền lưu động           

           Đội trưởng

            Ông:                        Mông Minh Tuấn

            ĐT:                          0912.578.079

            Email:                   

            Đội Phó

            Ông:                         Vi Danh Nguyên

            ĐT:                           0916.107.356 ; 0165.4169689        

            Email:                       danhnguyenttvhls@gmail.com                                     

5.  Đội ca

          Đội Trưởng:

          Ông:                            Lý Văn Hiệu

            ĐT:                             0987.564.664

            Email:                         

            Đội phó:

            Ông:                           Nông Xuân Hợp

            ĐT:                             0977.642.779

            Email:              

6.  Đội múa

          Đội Trưởng:

          Ông:                            Vũ Thiết Lâm

            ĐT:                            0949.571.980  

            Email:                         

            Đội phó:

            Bà:                           Hoàng Hồng Gấm

            ĐT:                            

            Email:                         

          Đội phó:

            Ông:                          Triệu Văn Hưởng

            ĐT:                            0915.377.828

            Email:

7.  Đội nhạc

          Đội Trưởng:

          Ông:                            Lâm Hải Yến

            ĐT:                           0826.688.616

            Email:                       lamhaiyen999@gmail.com