Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/NQ-BYT ngày 12/10/2021 cảu Bộ Y tế ( cập nhật ngày 1/12/2021