Về việc Đề nghị đăng tải danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 tỉnh Lạng Sơn