Chức năng nhiệm vụ

I. TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH 

1. Vị trí:

Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Chức năng:

2.1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

2.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của Nhân dân.

2.3. Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

2.4. Sưu tầm, gìn giữ, khơi dậy và phát triển vốn văn hóa nghệ thuật dân gian của các dân tộc thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch chuyên nghiệp và các loại hình nghệ thuật khác.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

3.1. Xây dựng chương trình kế hoạch, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình.

3.2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hoá; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hoá; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở của địa phương.

          3.3. Nghiên cứu, sưu tầm các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của dân tộc phục vụ cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

3.4. Tiếp thu tinh hoa nghệ thuật trong và ngoài nước, xây dựng các chương trình, tiết mục nghệ thuật Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp phù hợp với phong tục tập quán của địa phương biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

          3.5. Tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.

3.6. Tổ chức biểu diễn, giới thiệu các chương trình tiết mục đặc sắc của địa phương nhằm quảng bá sâu rộng các làn điệu dân ca, dân vũ của địa phương tới khán giả trong và ngoài nước; dàn dựng các tiểu phẩm, kịch ngắn phục vụ công tác tuyên truyền, các chương trình mục tiêu quốc gia.

3.7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hoá cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hoá, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp về năng khiếu văn hoá nghệ thuật.

3.8. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hoá, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

3.9. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hoá nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

3.10. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nhiệm vụ.

3.11. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích CLB và các hình thức hoạt động văn hoá, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hoá nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

3.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.