Thông tư quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

Posted Mon, 12/14/2015 - 17:53
By admin

               Ngày 09/12/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL về quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện, theo đó áp dụng đối với Đội Tuyên truyền lưu động và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời quy định về hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Trung tâm Văn hóa-Thể thao) quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đội TTLĐ tỉnh Lạng Sơn tham gia tuyên truyền về cơ sở 

                Thông tư quy định, Đội Tuyên truyền lưu động là tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đội Tuyên truyền lưu động chịu sự chỉ đạo của Trung tâm Văn hóa, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, đội Tuyên truyền lưu động có chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đột xuất, cấp bách, các phong trào, các cuộc vận động lớn Về hình thức hoạt động, căn cứ đặc điểm tình hình và đặc điểm của từng  vùng, miền, từng dân tộc và địa phương, Đội tuyên truyền lưu động xây dựng các hình thức tuyên truyền tập trung hoặc lưu động phục vụ ở các khu dân cư trên địa bàn, nhân dịp ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bao gồm: Tuyên truyền miệng (bảng tin, truyền tin, nói chuyện, kể chuyện, đối thoại, diễn đàn, đọc báo, phát thanh lưu động); tuyên truyền lưu động bằng hình thức văn nghệ (ca múa nhạc, tấu, ngâm thơ, kịch nói, hoạt cảnh, các làn điệu dân ca, dân vũ các dân tộc, các hình thức sân khấu truyền thống của từng địa phương); tuyên truyền bằng các hình thức triển lãm cổ động trực quan; tuyên truyền bằng các hình thức nghe nhìn hiện đại khác. 

                   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2015./. 

Hoàng Hanh -Trung tâm Văn hóa tỉnh