Đảng bộ bộ phận Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

    Đ/c Nguyễn Phúc Hà, Bí thư Đảng ủy - GĐ Sở VH,TT&DL    Ảnh: Thu Hương

         Ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại hội trường tầng III Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Phúc Hà: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vi Anh Thắng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở; cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

         Đảng bộ bộ phận Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, được thành lập tháng 6 năm 2018 trên cơ sở sát nhập giữa 2 chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh và chi bộ Đoàn nghệ thuật ca múa kịch tỉnh. Đảng bộ có 03 Chi bộ trực thuộc là: Chi Bộ Biểu diễn tuyên truyền, Chi bộ Nghệ thuật cổ động triển lãm, Chi bộ Hành chính tổng hợp. Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 42/74 cán bộ, viên chức, người lao động chiếm tỷ lệ 56,7%. Đảng bộ có 03 tổ chức đoàn thể là: Công đoàn cơ sở thành viên; Chi đoàn thanh niên và Tổ Cựu chiến binh.

        Trong quá trình hoạt động Đảng bộ BP luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Sở VH,TT&DL; Tập thể Ban chấp hành luôn đoàn kết, có kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo; đội ngũ đảng viên có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp nên thuận lợi cho việc triển khai, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ. Với sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của lãnh đạo cơ quan trong giai đoạn qua Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

         Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên còn có khó khăn như: Về công tác tổ chức sau khi sáp nhập, đơn vị có sự thay đổi vị trí Lãnh đạo; Ban chấp hành chưa kip thời kiện toàn; Chức năng, nhiệm vụ của một số chi bộ còn chồng chéo; Công tác chuyên môn một số lĩnh vực chưa thực sự được quan tâm, đây mạnh,  kinh phí hạn hẹp, do đặc thù công việc một số đảng viên thường xuyên đi công tác cơ sở; công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một số cán bộ, đảng viên trong đảng bộ chưa thực sự năng động, sáng tạo nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

          Ban chấp hành Đảng bộ và các chi bộ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị thông qua các cuộc họp, các kỳ sinh hoạt của chi đảng bộ và đoàn thể đã triển khai học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Nhằm không ngừng rèn luyện nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 

          Nhìn chung công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ BP trong thời gian qua được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng có lập trưởng tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

         Đảng bộ đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các qui định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với 100% cán bộ, đảng viên được đưa vào dự nguồn quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, kết nạp đảng, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm và bố trí các công việc trọng yếu và thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại. Nhìn chung, tình hình chính trị nội bộ tại đơn vị trong thời gian qua ổn định không có vấn đề nổi cộm.

                                               Đoàn chủ tịch                         Ảnh: Thu Hương

        Trong giai đoạn vừa qua, Đảng ủy bộ phận thực hiện 03 cuộc kiểm tra đối với 02 chi bộ và 01 đảng viên. Kết quả kiểm tra, cho thấy các chi bộ và đảng viên đều chấp hành tốt các nội dung kiểm tra. Về công tác giám sát, Đảng ủy thực hiện 01 cuộc giám sát đối với 01 chi bộ. Các Chi bộ trực thuộc thực hiện hình thức giám sát thường xuyên đối với toàn thể đảng viên, trong đó mỗi chi bộ đều phân công 01 đồng chí trong ban chi ủy trực tiếp thực hiện công tác giám sát đảng viên theo các Phòng, Đội đã giao phụ trách, quản lý. Ngoài ra, các chi bộ còn thực hiện giám sát gián tiếp thông qua các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Qua giám sát đã kịp thời khắc phục, điều chỉnh những hạn chế, sai sót trong việc chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao của đảng viên...

         Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ý thức chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của đảng của các chi bộ và đảng viên; có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giữ nghiêm kỷ luật trong đảng.

        Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tuyên truyền, biểu diễn phục vụ nhân dân, thường xuyên tiếp xúc với bà con nhân dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới... Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, lãnh đạo đơn vị đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nghiêm túc triển khai thực hiện chủ đề công tác hàng năm. Việc triển khai xây dựng đăng ký và thực hiện mô hình, điển hình “ Dân vận khéo” Đảng bộ bộ phận đã xây dựng kế hoạch theo đúng Hướng dẫn số 515-HD/ĐUSVHTTDL ngày 06/10/2017 của Đảng ủy Sở về xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Đảng bộ bộ phận có 01 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình “Khéo xây dựng phong trào văn nghệ cho các đối tượng Người khuyết tật và trẻ em mồ côi”.

          Thực hiện công tác hàng năm về dân vận chính quyền, Đảng ủy BP đã đề nghị lãnh đạo đơn vị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị; phân công 01 đồng chí trong Ban lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận, các cấp ủy Chi bộ phân công 01 đồng chí theo dõi công tác dân vận. Kết quả công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị được triển khai hiệu quả, mọi vấn đề quan trọng của đơn vị, đảng bộ đều được lấy ý kiến tập thể rộng rãi trong quần chúng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày một vững mạnh.

          Thực hiện văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Sở, Đảng ủy BP và các Chi bộ đã tổ chức quán triệt và  xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hàng năm, Đảng ủy và các chi bộ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, nghiêm túc. Đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên trong chi bộ, đảng bộ một cách khách quan, công bằng, dân chủ. Sau kiểm điểm, các cấp ủy đảng và các chi bộ đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể cấp uỷ, chi bộ đã được chỉ ra qua kiểm điểm; hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân. Việc thực hiện những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của tập thể cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ đã đạt được kết quả tích cực. Bước đầu tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, củng cố tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

          Đảng ủy BP và các chi bộ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và đăng ký những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; hằng năm triển khai kịp thời hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên về tổ chức học tập các chuyên đề đến đảng viên chi bộ bằng nhiều hình thức. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, là một trong những nội dung chính của các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Tích cực, nghiêm túc thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy BP ban hành; cụ thể hóa Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch nêu gương, đăng ký nội dung, việc làm cụ thể theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời các chi bộ cũng nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện của đảng viên trong buổi sinh hoạt hàng tháng….. Nhìn chung qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ được nâng lên rõ rệt, có nhiều chuyển biến trong hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.      

          Đảng ủy bộ phận và cấp ủy các chi bộ đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; chú trọng đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như sau:

         Trong 02 năm (2018, 2019), Đơn vị đã được giao xây dựng 10 chương trình Nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện văn hóa, thể thao - du lịch và kỷ niêm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm. Hàng năm tổ chức tập huấn và dàn dựng mới trên 30 tác phẩm Ca, Múa, Nhạc, kịch tiểu phẩm; Thực hiện  tổ chức biểu diễn thành công trên 200 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện của tỉnh, các ngành, địa phương và vùng sâu, vùng xa theo chỉ tiêu hàng năm đề ra. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Xứ Lạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

        Tổ chức trên 27 chương trình văn hoá văn hoá, văn nghệ quần chúng tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ các sự kiện chính trị của địa phương như: Mừng Đảng, mừng Xuân; Lễ hội Hoa Đào, Lễ hội xuân; Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.... Tham mưu xây dựng 7 chương trình tham gia các cuộc Hội thi, Hội diễn, Ngày hội văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tổ chức thành công 05 cuộc Liên hoan, Hội diễn cấp tỉnh, ngành và cơ sở. Tổ chức 04 lớp tập huấn, truyền dạy về hát then, đàn tính; hát sli; kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ cho các hội viên các câu lạc bộ; đội văn nghệ quần chúng; Duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của 37 câu lạc bộ trực thuộc với trên 3000 hội viên; mở được 08 lớp năng khiếu đàn tính, hát then với gần 200 học viên; 02 lớp khiêu vũ thể thao với số lượng học viên là 50. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

         Biên tập, in ấn phát hành trên 200 tài liệu tuyên truyền gửi hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở. Thiết kế, in phóng lắp đặt trên 5.000m2 pa nô, băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Phối hợp tổ chức 03 cuộc triển lãm nhỏ, 02 cuộc triển lãm chuyên đề tại các Liên hoan do Bộ VH,TT&DL tổ chức.

         Đội tuyên truyền lưu động tỉnh đã xây dựng, tập huấn dược 04 chương trình tuyên truyền mới, với tổng số 30 tiết mục ca, múa, nhạc và 04 tiểu phẩm kịch thông tin về các nội dung Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước...Tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới; An toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy. Tổ chức tuyên truyền lưu động biểu diễn phục vụ nhân dân các huyện, xã, thôn bản trong toàn tỉnh được 220 buổi, thu hút hàng chục nghìn lượt người xem. Tham gia Liên hoan Kỷ niêm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 19/5/2019) tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình do Bộ VHTTDL và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

         Cấp ủy và thủ trưởng cơ quan thường xuyên phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo Đội tự vệ xây dựng phương án tác chiến, tham gia huấn luyện tự vệ; phối hợp với cơ quan bảo vệ cơ quan an toàn. 

         Các tổ chức đoàn thể quần chúng đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tổ chức phong trào thi đua, động viên đoàn viên, hội viên thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ; tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên, hội viên khi ốm đau, gặp khó khăn. Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hằng năm đều được cấp trên công nhận vững mạnh.

         Nhìn chung Cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan đều có ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan; đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ, tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2018,  năm 2019 cơ quan  được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa, cơ quan an toàn.

         Trong giai đoạn vừa qua, tập thể cấp ủy Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đã luôn nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành các chỉ tiêu hằng năm đề ra, đó là: Xây dựng Đảng bộ BP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; các đoàn thể quần chúng, đạt được mục tiêu là xây dựng chi, đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo. Chăm lo kiện toàn bộ máy, hoạt động có chương trình kế hoạch cụ thể, xây dựng, bổ sung sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy, của các Chi bộ, tham mưu hoàn chỉnh quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với tình hình thực tế... Đạt được thành tích trên là do quá trình phấn đấu nỗ lực của đảng viên, quần chúng, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ. Đảng viên trong Đảng bộ BP có lập trường tư tưởng vững vàng, từng cá nhân đảng viên đã nỗ lực cố gắng nên đã hoàn thành và

          Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động để xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Động viên đoàn viên, người lao động tích cực, chủ động học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng; quan tâm đến đời sống bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên.

         Để có được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ bộ phận đã luôn quan tâm đặc biệt và chú trọng đúng mức cho công tác xây dựng Đảng; trong đó, đã quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

         1. Đảng bộ bộ phận cần coi trọng tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao bản lãnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các đồng chí đảng viên.

         2. Cụ thể hoá Nghị quyết đại hội thành các chương trình công tác cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đảng viên chủ động nghiên cứu, học tập quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thực hiện và phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn.

          3. Thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận và các chi bộ, cơ quan đơn vị, tăng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa Cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, giữa các phòng, đội chuyên môn.

         4Nâng cao chất lượng sinh hoạt Cấp ủy, đảng bộ, chi bộ đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, đổi mới hình thức sinh hoạt cho phù hợp đặc điểm của các phòng chuyên môn. Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên đề. Giữ vững đoàn kết nội bộ, nắm vững diễn biến tư tưởng, tình cảm của đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là quản lý đảng viên việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

         5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sat, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các nhân tố điển hình, tiên tiến; kịp thời xử lý các biểu hiện tiêu cực khác.

 BCH Đảng bộ bộ phận Trung tâm VHNT nhiệm kỳ 2020 - 2025   Ảnh:Thu Hương

         Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 07 đồng chí, đồng chí Phùng Văn Muộn - Phó giám đốc làm Bí thư, đồng chí Chu Mai Vinh - Phó giám đốc làm phó bí thư và 05 đồng chí ủy viên./.