Thông tư quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện