KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021)