Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị,  ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng quan liêu. Chỉ thị đã khẳng định:

          - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

          - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

           Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, kết quả cho thấy các tổ chức  Đảng đã nghiêm túc tổ chức học tập triển khai đồng bộ, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết để từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng. Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã chủ động nêu gương, có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, nêu cao tiên phong gương mẫu trong phong cách làm việc đổi mới sáng tạo, tác phong gần gũi tạo lên niềm tin yêu cho người lao động tạo sức lan tỏa sâu, rộng được nhân rộng trong cộng đồng.

           Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người còn thể hiện qua những việc làm cụ thể, ý nghĩa, trở thành thói quen trong công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ;  đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đề ra mục tiêu và phương hướng phấn đấu khắc phục các thiếu sót của bản thân.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế như: Vẫn còn những cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và XII; chưa thấy được việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt; là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

           Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số cấp ủy vẫn còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy thì kịp thời, đầy đủ, nhưng có nội dung còn sao chép, thụ động. Tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cơ quan nhà nước chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều bộ, ngành chưa triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

           Để phát huy những kết quả bước đầu đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong năm vừa qua, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau đây:

           Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu đặt ra là, chi bộ phải là nơi đảng viên thường xuyên nghiên cứu, trao đổi, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy chi bộ là cơ sở để tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Hai là, quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp theo phương châm trên trước, dưới sau. Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương có trách nhiệm nêu gương thực hiện Chỉ thị 05 có kết quả cụ thể. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu trước đảng bộ và nhân dân địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, bắt đầu từ yêu cầu nâng cao trách nhiệm tự giác thực hiện của người đứng đầu. Tập trung xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

           Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chú trọng việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong hệ thống hành chính, đối với công chức, viên chức, quan tâm tới những nơi có biểu hiện yếu kém kéo dài, chậm chuyển biến. Triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các tầng lớp nhân dân, tất cả các nhóm xã hội. Ban thường vụ cấp ủy các cấp tập trung suy nghĩ, bàn bạc, tìm giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, thanh niên công nhân, thanh niên nông dân; trong các doanh nghiệp, các đơn vị không có tổ chức cơ sở đảng.

           Bốn là, cấp ủy các cấp cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch toàn khóa và hằng năm đã được xây dựng.

                                                                                                                  Ban biên tập 

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 683,042

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-09-25 12:23:42

  Chi tiết:

   Hôm nay: 400

   Tuần này: 5265

   Tháng này: 24081

   Năm nay: 213828