TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

         Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 25 đến ngày 27/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển"; với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”. Tham dự Đại hội có tổng số 350 đại biểu trên tổng số 350 đại biểu được triệu tập.

       Đại hội được đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ; cán bộ lão thành cách mạng; Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung 4 ương. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

       Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, kết quả như sau:

        Thứ nhất: Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

       1. Thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020: Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu so với mức đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

        2. Đại hội thống nhất  đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

       Một là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

        Hai là: Khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh: Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trong tâm là hạ tâng giao thông, đô thị, nông thôn và công nghệ thông tin. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả thế mạnh về vị trí địa lý của tỉnh.

        Ba là: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

       Bốn là: Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hương đên chân - thiện - mỹ, co khat vong vươn lên. Tạo điêu kiện và môi trường thuân lơi thuc đẩy giảm nghèo nhanh và bên vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là các khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

       Năm là: Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác; chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

        3. Đại hội thống nhất đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu như sau

      - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7 - 7,5%.

     - Cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2025 là: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 17 - 18%; Khu vực Công nghiệp - Xây dựng 25 - 26%; Khu vực Dịch vụ 52 - 53%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 - 5%. 9

       - GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 2.900 - 3.000 USD.

      - Lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 4.400.000 lượt người; doanh thu du lịch đạt 5.200 tỷ đồng.

      - Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 8 - 9%.

       - Thu nội địa tăng bình quân 8 - 9%.

       - Tổng vốn đầu tư xã hội cả giai đoạn là 166 - 168 nghìn tỷ đồng.

       - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 115 xã.

       - Đến năm 2025 tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 80%.

       - Số trường học đạt chuẩn quốc gia đến 2025 là 300 trường.

       - Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đến năm 2025 là 60%.

       - Đến năm 2025 số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 200 xã; có 11,5 bác sỹ và 32,3 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

        - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 65%.

        - Tỷ lệ hộ nghèo đên năm 2025 (theo tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020) là < 3%.

       - Giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí ≥ 5%; Giảm phạm pháp hình sự hằng năm ≥ 3%.

       - Trồng rừng mới hằng năm đạt 9.000 ha; Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 65%.

       - Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 99%.

       - Đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 97%; Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%.

       - Kết nạp đảng viên mới hằng năm là 2.000 đảng viên.

      - Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; Tỷ lệ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 95%.

     4. Đại hội thống nhất đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm 2020 - 2025 như sau:

       - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

      - Xây dựng chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện

      - Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc - Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

      - Tập trung huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp, công nghiệp; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững

      - Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; thực hiện giảm nghèo hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân

     - Tăng cường quốc phòng, an ninh, tư pháp, mở rộng đối ngoại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

    Thứ hai: Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới.

    Thứ ba: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ trực thuộc tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ trực thuộc tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến tại Đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

     Thứ tư: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII bảo đảm được cơ cấu, tính liên tục, kế thừa, gồm 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 đồng chí (trong đó 09 đồng chí tái cử; 06 đồng chí tham gia lần đầu); bầu Bí thư Tỉnh ủy; bầu 02 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm và đồng chí Hồ Tiến Thiệu được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Thứ năm: Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm theo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, gồm 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

     Thứ sáu: Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thảo luận góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thực hiện Nghị quyết Đại hội; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn chỉnh Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội theo quy định.

    Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh, là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng  Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP

 

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,293,286

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-10-22 18:31:37

  Chi tiết:

   Hôm nay: 900

   Tuần này: 8879

   Tháng này: 26969

   Năm nay: 298286