TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ V, ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

         Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh Lạng Sơn, là năm tiến hành Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

         Thi đua yêu nước là hoạt động mang tính tập thể, tự giác, tích cực, có lãnh đạo; là hình thức động viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo của mỗi người hoặc tập thể để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đề ra. Thi đua yêu nước thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của toàn dân, được tổ chức, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, chính thức bắt đầu từ năm 1948, gắn với Chỉ thị ngày 27/3/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng phát động phong trào thi đua ái quốc và Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

         Thi đua yêu nước thúc đẩy sáng kiến và sức sáng tạo của con người, mở rộng tư duy, nâng cao nhận thức, tạo nên những động lực mới cho cách mạng nước nhà. Thi đua yêu nước là động lực khơi dậy, phát huy tối đa sức sáng tạo, tinh thần xung phong, ý chí quyết tâm xả thân vì nước, tạo ra hoạt động tự giác, biến những điều tưởng chừng không thể làm được trở thành hiện thực. Chủ tịch Hồ Chủ tịch đã nói: “ Muốn làm cho mọi công tác tiến lên nữa, cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phải làm sao cho phong trào thi đua lúc nào cũng sôi nổi liên tục, thành hoạt động tự giác của mọi người ”.

          Thi đua yêu nước góp phần giúp cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành, các cấp rèn luyện năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước khơi dậy ý thức tự giác, tích cực của mọi người, là động lực góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị; góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn.

          Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn đã trải qua 5 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội đánh dấu sự phát triển của các thế hệ những người yêu nước ngày càng nhiều hơn, trên các mặt trận kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

         Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ I giai đoạn 2001 - 2005: Dự đại hội có 550 đại biểu, trong đó có 450 đại biểu là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các anh hùng chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho nông dân, công nhân lao động, trí thức, các lực lượng vũ trang... Trong giai đoạn này, tỉnh Lạng Sơn vinh dự và tự hào được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 17/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn, thuộc tỉnh Lạng Sơn.

         Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ II giai đoạn 2006 - 2010: Trong giai đoạn này toàn tỉnh có 69 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 62 tập thể, cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 58 cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị, tặng 3.200 Bằng khen cho các tập thể, 3.700 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Có trên 10.000 đối tượng được khen thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

         Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III giai đoạn 2011 - 2015: Tham dự đại hội có 350 đại biểu. Đại hội đã đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 - 2010 qua góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp ngày càng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Toàn tỉnh đã phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân trong 5 năm ( 2006 - 2010 ) đạt 10,45%, cao hơn mức trung bình giai đoạn 2001 - 2005; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó: ngành nông - lâm nghiệp tăng 4,6%; ngành công nghiệp xây dựng tăng 16%; ngành dịch vụ tăng 12,7%. Từ năm 2007 cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Kết quả từ năm 2006 đến năm 2010 tỉnh Lạng Sơn đã có số lượng lớn các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận các danh hiệu, hình thức khen thưởng như sau: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 32 tập thể, 51 cá nhân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 02 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng: 96 Cờ thi đua cho xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua; 192 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1.752 Bằng khen cho các tập thể và 2.408 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước... Ngoài ra còn có rất nhiều tập thể, cá nhân được các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen.

          Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV giai đoạn 2015 - 2020: Trong giai đoạn này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản đã được cụ thể hóa ở các lĩnh vực, tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, phát huy được tính thiết thực và hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ( 2011 - 2015 ). Từ năm 2011 đến năm 2015 phong trào thi đua tập trung các chủ đề: “ Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh” ( Năm 2011 ); “ Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năn 2012” (Năm 2012); Năm 2013, 2014, 2015 với chủ đề “ Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”. Điểm nổi bật của cả nước cũng như tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn này phải kể đến phong trào “ Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động từ năm 2011.  Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,65%, xây dựng tăng 11,47%, dịch vụ tăng 10,76%, GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 34,76 triệu đồng, tương 1.620 USD... Tổng kết phong trào thi đua trong 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Lạng Sơn có 7.153 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

          Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X:  diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh: 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh Lạng Sơn có ý nghĩa rất quan trọng:

          Một là, trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm (2015 - 2020), Đại hội rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

         Hai là, khẳng định những thành tựu của hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước; những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

           Ba là, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đưa đất nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

          Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất ”, “ Mỗi người tốt, việc tốt là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp ”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) của tỉnh./.

         KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

         1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V!

         2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X!

         3. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

         4. Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

        5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII!

         6. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

         7. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!

         8. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

         9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

                                                                                                                 Thu Hương

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,255,019

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-09-20 07:58:13

  Chi tiết:

   Hôm nay: 230

   Tuần này: 7503

   Tháng này: 23871

   Năm nay: 260012