TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ TỈNH TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

       Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và tăng lên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.

          Đến nay, Đại hội đảng các cấp tỉnh Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn III: Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, thông qua Đại hội để kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, củng cố, kiện toàn cấp ủy, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ và đảng viên.

     Để đảm bảo sự thành công của Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp bám sát theo yêu cầu và các nội dung của:

      Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

        Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong đảng.

       Kế hoạch số: 112-KH/TU, ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

      Công văn số: 1704-CV/TU ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thống nhất một số nội dung trong tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025;

        Kế hoạch số: 132-KH/ĐUK, ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         Hướng dẫn số: 61-HD/ĐUK ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy khối CCQ tỉnh Lạng Sơn về Một số nội dung về công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

           Phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương tiếp tục khẳng định niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên, tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025,  góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn!

        KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

          1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII! 

          2.  Nhiệt liệt chào mừng đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam!

          3. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          4. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

         5. Đảng cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

         6. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

         7. Tất cả vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

         8. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

         9. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

        10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                                                                             BAN BIÊN TẬP

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,255,027

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-09-20 08:10:22

  Chi tiết:

   Hôm nay: 238

   Tuần này: 7511

   Tháng này: 23879

   Năm nay: 260020