TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

    Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 25 – 27 tháng 9 năm 2020,  đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Đồng thời động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đưa tỉnh ta phát triển bền vững.

     Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước ta trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011) và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước vào năm 2045.

     Nhìn lại chặng đường lịch sử Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã trải qua các thời kỳ như sau:

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ I (Từ ngày 15 đến 19-6-1948, tại Bản Đao, Tân Văn, Bình Gia): Đại hội diễn ra giữa lúc cuộc kháng chiến của quân và dân Lạng Sơn đang trên đà giành được những thắng lợi mới; tập trung thảo luận, đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ tiếp tục tiến hành kháng chiến của quân và dân trong tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá I. Đồng chí Hoàng Văn Kiểu được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Năm 1948, cơ quan Tỉnh uỷ đóng tại Nà Dài, xã Tân Văn, huyện Bình Gia.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ II (Từ ngày 25 đến 29-6-1949, tại Nà Đồng, Tân Văn, Bình Gia): Đại hội diễn ra khi các huyện, thị trong tỉnh đẩy mạnh củng cố các đơn vị bộ đội địa phương, du kích chiến đấu và lập được nhiều thành tích vẻ vang trong chiến đấu; đánh giá về tình hình công cuộc kháng chiến của quân và dân trong tỉnh; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá II. Đồng chí Hoàng Văn Kiểu được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Phan Mạnh Cư được phân công Thường trực Tỉnh uỷ. Sau Đại hội, Ban chỉ đạo kháng chiến của tỉnh được kiện toàn gồm các đồng chí Hoàng Văn Kiểu, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Phan Mạnh Cư, Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Lê Huyền Trang, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III (Từ ngày 25 đến 31/8/1951, tại Khòn Quyền, Hồng Phong, Văn Uyên): Đại hội diễn ra sau chiến thắng biên giới (1950), đặc biệt từ ngày 17-10-1950, tỉnh Lạng Sơn được hoàn toàn giải phóng trở thành một tỉnh hậu phương tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc đang trên đà thắng lợi; đề ra nghị quyết về phương hướng và nhiệm vụ của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá III. Đồng chí Hoàng Văn Kiểu được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Phan Mạnh Cư được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Ngày 19-12-1956, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung 2 đồng chí uỷ viên, bầu đồng chí Bế Chấn Hưng làm Bí thư Tỉnh uỷ, thay đồng chí Hoàng Văn Kiểu đã đi nhận công tác khác.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần IV (Từ ngày 15 đến 25/3/1961, tại Thị xã Lạng Sơn): Đại hội tập trung thảo luận đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 - 1965, theo nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 3; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá IV, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bế Chấn Hưng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Trịnh Xuân Đức được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần V (Từ ngày 11 đến 19/9/1963, tại Thị xã Lạng Sơn): Đại hội đã kiểm điểm nghiêm túc tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tính lần thứ IV và hơn 2 năm thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Từ đó, đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ chung trong những năm tiếp theo; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá V; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyên Đức làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Bế Chấn Hưng và đồng chí La Thăng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần VI (Từ ngày 15 đến 24/6/1971, tại Thị xã Lạng Sơn): Đại hội kiểm điểm đánh, giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, các nghị quyết của Hội nghị BCH Đảng bộ khoá V được đề ra trong thời kỳ chống chiên tranh phá hoại của giặc Mỹ; biểu dương thành tích chiến đấu của quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã bắn rơi 66 máy bay Mỹ, bắt sông giặc lái; đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá 3 năm 1971-1973; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá VI, BTV gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí La Thăng và đồng chí Bế Chấn Hưng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Lạng lần I (Từ 31/03 đến 8/04/1977, tại Thị xã Cao Bằng): Đại hội đã tập trung phân tích những đặc điểm cơ bản của tỉnh Cao Lạng trong bước chuyển giai đoạn cách mạng hiện chỉ ra những thiếu sót, tồn tại và khó khăn; đề ra chủ trương cùng những yêu cầu lớn về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cao Lạng trong kế hoạch 5 năm (1976-1980); bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Lạng khoá I, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Trường Minh là Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Bế Chấn Hưng được bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần VIII (Từ ngày 15 đến 17/9/1980, tại Đồng Bành, Chi Lăng, Lạng Sơn): Đại hội đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuât sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu của quân và dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là quân và dân các dân tộc các xã, các huyện biên giới đã góp phần to lớn giành thắng lợi trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới của Tổ quốc; đề ra phương hướng nhiệm vụ chuẩn bị bước phát triển mới trong những năm sau; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VIII. Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Trường Minh được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí La Thăng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Bế Chu Lang làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần IX (Từ ngày 03 đến 05/02/1983, tại Đồng Bành, Chi Lăng, Lạng Sơn): Đại hội đánh giá về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội VIII; đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IX. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí La Thăng, ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Rỹ được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Bế Chu Lang được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần X (Từ ngày 10 đến 15/10/1986, tại Hội trường Tỉnh ủy, P. Chi Lăng, Thị xã Lạng Sơn): Đại hội đã đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ trong những năm trước mắt; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí La Thăng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Vi Xuân Thanh được hầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Vũ Ngọc Chương và đồng chí Nguyễn Minh Quát được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần XI (Từ ngày 18 đến 21/11/1991, tại Hội trường Tỉnh ủy, P. Chi Lăng, Thị xã Lạng Sơn): Đại hội đã đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công cuộc đổi mới theo nghị quyết Đại hội VI của Đảng; đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu của Lạng Sơn trong 5 năm 1991-1995; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI. Ban Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Tanh được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Vi Xuân Thanh được bầu lại làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Dương Công Đá được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

      * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần XII (Từ ngày 24 đến 26/4/1996, tại Hội trường Tỉnh ủy, P. Chi Lăng, Thị xã Lạng Sơn): Đại hội đã kiểm điểm đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XI, khẳng định những chuyển biến tiến bộ và kết quả quan trọng đã đạt được trong 5 năm (1991-1995), làm rõ những khuyết điểm, yếu kém và rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các mặt công tác; đề ra Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ thời kỳ 1996-2000; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Hoàng Tanh, uỷ viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Vi Xuân Thanh được bầu lại làm Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Dương Công Đá được bầu lại làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần XIII (Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2001, tại Hội trường Tỉnh ủy, P. Chi Lăng, Thị xã Lạng Sơn): Đại hội tiến hành kiểm điểm 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp trong 5 năm tới, đảm bảo kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển nhanh, bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo của thế kỷ XXI; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Dương Công Đá được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Hoàng Công Hoàn được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

      * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần XIV (Từ ngày 01 đến 03/4/2006, tại Hội trường Tỉnh ủy, P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn): Đại hội đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm tổ chức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2006 - 2010; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Huy Hoàng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Phùng Thanh Kiểm được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

      * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần XV (Từ ngày 14 đến 19/9/2010, tại Hội trường Tỉnh ủy, P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn): Đại hội đánh giá về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XIV; đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

       * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần XVI (Từ ngày 27 đến 29/10/2015, tại Hội trường Tỉnh ủy, P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn): Đại hội khẳng định những thành tựu, kết quả đạt được, cũng như nhìn nhận rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

          Hướng tới Đại  hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “ Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; đảm bảo quốc phòng, an ninh, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững”. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Với truyền thống cách mạng kiên cường và quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, nhất định tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng phát triển, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

     KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

     1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII!

     2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  Đảng cộng sản Việt Nam!

     3. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

    4. Nhiệt liệt chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

    5. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!

    6. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

    7. Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

     8. Đảng cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

     9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

    10. Tất cả vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

    11. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

    12. Nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

    13. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                                                                                    BAN BIÊN TẬP

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,255,055

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-09-20 08:41:05

  Chi tiết:

   Hôm nay: 266

   Tuần này: 7539

   Tháng này: 23907

   Năm nay: 260048