QUYẾT ĐỊNH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số:  142  /QĐ-SVHTTDL

        Lạng Sơn, ngày   17  tháng 5 năm 2019

    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức, Tiểu ban giúp việc Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN

           Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn;

          Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-SVHTTDL ngày 06/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989-10/6/2019);

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn gồm các ông, bà có tên sau:

          A. BAN TỔ CHỨC

          I. Trưởng ban:

          Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

          II. Phó Trưởng ban:

          1. Ông Hà Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực;

          2. Bà Hà Thị Lư, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Văn hóa;

          III. Các thành viên:

          1. Bà Hoàng Thị Vân, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hoá;

          2. Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hoá;

          3. Ông Phương Ngọc Thuyên, Chánh Văn phòng Sở;

          4. Ông Dương Văn Biên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

          5. Bà Hoàng Thanh Mai, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế;

          Ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai tổ chức Lễ vinh danh và các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch của Sở đã ban hành, đảm bảo chu đáo, thiết thực, hiệu quả.

          B. CÁC TIỂU BAN

            I. Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền

            1.  Trưởng Tiểu ban

          Ông Hà Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh;

          2. Phó trưởng Tiểu ban

          - Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hoá;

            - Bà Hà Thị Lư, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Văn hóa;

          3. Các thành viên

            - Bà Hoàng Thị Vân, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hoá;

          - Ông Đinh Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh;

          - Ông Phùng Văn Muộn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh;

          - Bà Lê Minh Hường, Trưởng phòng Tổ chức nghệ thuật biểu diễn;

          - Bà Lý Thị Thúy Lan, Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm;

          - Bà Triệu Thị Hiệu, Phó Trưởng phòng Tổ chức nghệ thuật biểu diễn;

          II. Tiểu ban Lễ tân – Hậu cần

          1.  Trưởng Tiểu ban

          Ông Phương Ngọc Thuyên, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

          2. Phó trưởng Tiểu ban

          Bà Hoàng Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh;

          3. Các thành viên

          - Bà Liễu Thu Hồng, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính;

          - Ông Ninh Văn Xa, Phó Chánh Văn phòng phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

          - Ông Phạm Viết Vọng, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức;

          - Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ chức;

          III. Nhiệm vụ của các tiểu ban

          1. Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền

          Xây dựng kịch bản chương trình Lễ trao tặng và kỷ niệm; Báo cáo quá trình xây dựng Hồ sơ “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và ôn lại truyền thống quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Văn hóa thông tin; Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh và các văn bản triển khai thực hiện.

          Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng phục vụ Lễ trao tặng và kỷ niệm (25 - 30 phút);

          Tổ chức công tác tuyên truyền, xây dựng 01 phóng sự hoặc video clip giới thiệu về những thành tích đã đạt được của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được vinh danh và quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Văn hóa tỉnh phát tại buổi lễ trao tặng và kỷ niệm;

          Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động: trưng bày, triển lãm hình ảnh hoạt động của các nghệ nhân và hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh “Quá trình xây dựng và phát triển”; Tọa đàm về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở”; Chương trình giao lưu dân ca, dân vũ;

          Xây dựng hồ sơ đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh; Liên hệ, hỗ trợ Nghệ nhân chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ Trao tặng;

          Công bố Quyết định phong tặng, Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, của Sở trong chương trình buổi lễ.

          2. Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần

          Thực hiện trang trí, khánh tiết toàn bộ khuôn viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh.Lắp đặt âm thanh, ánh sáng sân khấu ngoài trời và Hội trường tầng 3.

          Lập danh sách khách mời, viết giấy mời và chuẩn bị quà tặng cho đại biểu; Chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Phân công lực lượng đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu, thực hiện đưa đón các nghệ nhân.

          Thực hiện công tác lễ tân trong Lễ trao tặng và kỷ niệm.

          Tham mưu cân đối kinh phí tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch số 46/KH-SVHTTDL ngày 06/5/2019.

          Điều 2. Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trưởng các phòng: Quản lý Văn hóa, Quản lý Di sản văn hóa; Kế hoạch Tài chính; Tổ chức Pháp chế - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     

 

Nơi nhận:    

- Như điều 3 (T/h);

- UBND tỉnh (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở;

- Lưu: VT, QLVH.                                                                          

GIÁM ĐỐC

 

 

(ĐÃ ký)

 

Nguyễn Phúc Hà

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 939,981

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2019-09-23 16:32:28

  Chi tiết:

   Hôm nay: 447

   Tuần này: 3344

   Tháng này: 13287

   Năm nay: 172040