KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025

          1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII!

          3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

           4. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          6. Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp!

          7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

          8. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghiac xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

          9. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

          10. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa ra nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của đảng vào cuộc sống!

          11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!

         12. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!

         13. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          14. Nhiệt liệt chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          15. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

          16. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

          17. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          20. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

                 ( Trích Công văn số: 82/CĐVC, ngày 17/4/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn )

                                                                          Ban biên tập

Tranh cổ đông

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,105,344

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-05-29 09:48:48

  Chi tiết:

   Hôm nay: 352

   Tuần này: 5815

   Tháng này: 29887

   Năm nay: 110323