KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI TỔ CHỨC LỄ TRAO TĂNG DANH HIỆU "NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN", "NGHỆ NHÂN ƯU TÚ" TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ HAI VÀ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN TỈNH LẠNG SƠN (10/6/1989 - 10/6/2019)

SỞ VH,TT&DL TỈNH LẠNG SƠN

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

 
   

Số:  89     /KH- TTVHNT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

       Lạng Sơn, ngày    tháng 5  năm 2019

 KẾ HOẠCH

Phân công triển khai tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989 - 10/6/2019)

Thực Kế hoạch số: 46/KH-SVHTTDL, ngày 06/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989 - 10/6/2019), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch Phân công triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm vinh danh các nghệ nhân đạt danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa lần thứ hai của tỉnh Lạng Sơn; góp phần khuyến khích, động viên các nghệ nhân tích cực hơn, trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hoá của dân tộc.

Đánh giá, ghi nhận và biểu dương các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động và những thành tích vẻ vang của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đơn vị, giúp các cán bộ, viên chức có thêm niềm tin yêu, lòng tự hào, nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tiếp tục phát triển, trở thành điểm sáng về thiết chế văn hóa trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

Lễ trao tặng và kỷ niệm được tổ chức chu đáo, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.  Có ý nghĩa sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng tới các nghệ nhân, thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật nói riêng và toàn ngành nói chung.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1.Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng lễ trao tặng, kỷ niệm

1.1. Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh gắn với vinh danh các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

 

Xây dựng 01 phóng sự hoặc video clip giới thiệu về những thành tích đã đạt được của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được vinh danh và quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Văn hóa tỉnh phát tại buổi lễ trao tặng và kỷ niệm (Hoàn thành trong tháng 5/2019).

Mở mục "Kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh" trên website của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền về kế hoạch tổ chức lễ trao tặng, lễ kỷ niệm; xây dựng các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về các thành tựu của Trung tâm Văn hóa tỉnh 30 năm qua gắn với vinh danh các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

1.2. Tổ chức trưng bày, triển lãm hình ảnh hoạt động của các nghệ nhân và hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh “Quá trình xây dựng và phát triển ”

- Thời gian trưng bày: Từ ngày 09-10/6/2019

- Nội dung trưng bày:

+ Sưu tầm, biên tập, trưng bày hình ảnh của các nghệ nhân được vinh danh trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc.

+ Sưu tầm, biên tập những hình ảnh chân dung các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh; hình ảnh về các hoạt động tiêu biểu trong quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị

+ Trưng bày các hiện vật văn hóa (đàn tính, trang phục, đầu sư tử...).

+ Trưng bày cờ thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp, ngành tặng thưởng tại Phòng họp tầng 1, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

- Địa điểm trưng bày tại: Sân ngoài trời và phòng Họp tầng 1, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

1.3. Tổ chức Chương trình giao lưu dân ca, dân vũ

- Thời gian: Từ 20h 00 đến 22h00, ngày 09/6/2019

- Địa điểm: Lắp đặt sân khấu di động ngoài trời tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật.

- Lực lượng biểu diễn: Các nghệ nhân được vinh danh; câu lạc bộ đàn hát dân ca; câu lạc bộ Điếp sli then; và một số nghệ sỹ, diễn viên của đơn vị…

1.4. Tổ chức Tọa đàm về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ”

- Thời gian tổ chức:  14h00, ngày 09/6/2019.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

- Nội dung: Có Kế hoạch chi tiết riêng

1.5. Xây dựng hồ sơ đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thực hiện thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho những Tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp liên tục cho sự trưởng thành và phát triển của Trung tâm Văn hóa tỉnh nhân Kỷ niệm 30 năm Thành lập: hoàn thành trước ngày 10/5/2019.

- Thực hiện các thủ tục đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh: hoàn thành trước ngày 2/6/2019.

2. Tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989 - 10/6/2019).

2.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Dự kiến 8h00’, ngày 10/6/2019.

           -  Địa điểm: Dự kiến Hội trường tầng 3, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

2.2. Thành phần khách mời (khoảng 150 người)

- Đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện có nghệ nhân được trao tặng danh hiệu;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Lạng Sơn; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông các huyện;

- Hội Bảo tồn dân ca tỉnh, Hội Di sản văn hóa tỉnh;

- Các câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Văn hóa;

- Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng;

- Các đ/c nguyên là lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Văn hóa các thời kỳ;

- Tổ chức, cá nhân được khen thưởng.

2.3. Chương trình Lễ trao tặng và Kỷ niệm

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

1

Đón tiếp đại biểu

7h15-7h45

Văn phòng Sở, Trung tâm VHNT

2

Văn nghệ chào mừng

8h00-8h30

Trung tâm VHNT tỉnh

3

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h30-8h45

Lãnh đạo Trung tâm VHNT

4

Báo cáo quá trình xây dựng Hồ sơ “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và ôn lại truyền thống quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Văn hóa thông tin

8h45- 9h15

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL

5

Phát biểu của đại diện Nghệ nhân được vinh danh

9h15-9h30

Lãnh đạo Trung tâm mời; đại diện 01 nghệ nhân

6

Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh

9h30-9h45

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL mời

7

Công bố Quyết định phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và trao tặng danh hiệu (Mời đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh);

9h45-10h00

Phòng Tổ chức- Pháp chế

8

Công bố Quyết định khen thưởng của chủ tịch UBND tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự trưởng thành và phát triển của Trung tâm Văn hóa tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập và trao tặng Bằng khen (Mời đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh).

10h00-

10h20

Phòng Tổ chức- Pháp chế

9

 Phát biểu kết thúc chương trình buổi lễ.

10h20-10h30

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL

10

  Kết thúc buổi lễ, mời đại biểu dự tiệc chiêu đãi tại nhà hàng Trung Xuân

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối chi từ nguồn sự nghiệp văn hóa năm 2019.

2. Chi từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật năm 2019.

3. Chi từ nguồn vận động XHH khác. ( nếu có)

                        (Có dự toán chi tiết riêng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm

- Là phòng chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong tham mưu và trực tiếp triển khai chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Sở đề ra.

- Tham mưu xây dựng 01 phóng sự hoặc video clip giới thiệu về những thành tích đã đạt được của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được vinh danh và quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Văn hóa tỉnh phát tại buổi lễ trao tặng và kỷ niệm.

- Tham mưu lập danh sách, thiết kế giấy mời đại biểu về dự.

- Xây dựng kịch bản chương trình lễ trao tặng và kỷ niệm. Chuẩn bị diễn văn ôn lại truyền thống quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Văn hóa thông tin.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở”

- Lựa chọn ảnh, hiện vật,  xây dựng makket tổ chức trưng bày, triển lãm theo chủ đề của kế hoạch đưa ra.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức sau khi kết thúc hoạt động kỷ niệm.

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Thực hiện trang trí, khánh tiết toàn bộ khuôn viên cơ quan từ khu vực sân ngoài trời (phía trước cổng), Phòng họp tầng 1 và Hội trường tầng 3. Lắp đặt âm thanh, ánh sáng sân khấu ngoài trời và Hội trường tầng 3.

- Thực hiện công tác lễ tân - hậu cần phục vụ chương trình lễ Kỷ niệm và các hoạt động như: Viết giấy mời và chuẩn bị quà tặng cho đại biểu về dự Hội nghị và lễ kỷ niệm; Chuẩn bị tiệc chiêu đãi (02 bữa). Phân công lực lượng đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu.

- Phối hợp tiếp nhận các kinh phí tài trợ, ủng hộ cho đơn vị (nếu có).

- Tham mưu cân đối kinh phí của đơn vị để tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch.

- Chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng của tập thể và các cá nhân.

3. Phòng Nghệ thuật- Tổ chức biểu diễn

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng (25-30 phút) biểu diễn trong Lễ trao tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và kỷ niệm 30 năm thành lập trung tâm văn hóa tỉnh.

- Xây dựng chương trình giao lưu dân ca, dân vũ. Tham mưu Giấy mời đại biểu dự chương trình giao lưu văn nghệ.

- Liên hệ, hỗ trợ Nghệ nhân chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ vinh danh, trao nhận nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

- Hỗ trợ đón tiếp khách tham dự Lễ kỷ niệm.

4. Đội Tuyên truyền Lưu động, Đội Ca, Múa, Nhạc

- Tập luyện, biểu diễn chương trình nghệ thuật theo Kế hoạch của Phòng Nghệ thuật- Tổ chức biểu diễn.

- Cử MC, cử cán bộ đón tiếp đại biểu và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Trên đây là Kế hoạch Phân công  triển khai tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989 - 10/6/2019). Yêu cầu các phòng, đội trực thuộc đơn vị chủ động phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu qủa./.

 

Nơi nhận:                                                       

 -Sở VH,TT&DL; (B/c)

- Lãnh đạo đơn vị;

- Các phòng, đội;

- Lưu VT.

 

 

 

                      GIÁM ĐỐC

 

 

                       (Đã ký)

 

 

                     Hà Ngọc Minh

 

 

 

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,201,393

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-08-15 11:19:34

  Chi tiết:

   Hôm nay: 381

   Tuần này: 8087

   Tháng này: 17100

   Năm nay: 206374