Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH LẠNG SƠN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRUNG TÂM VĂN HOÁ TỈNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

      Số :          /HD-TTVH                                Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2016

    HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

­_____________________________

                Kính gửi: Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số: 259/KH-SVHTTDL, ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ. Trung tâm Văn hoá tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như  sau:

1. Các hoạt động văn hoá văn nghệ:

- Tuỳ theo điều kiện của từng đơn vị, địa phương lựa chọn các hình thức hoạt động cho phù hợp như: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng, tổ chức các cuộc liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ... tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, đặc biệt là tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Các hoạt động có thể diễn ra ở địa điểm chính như Trung tâm các huyện, thành phố, ngoài ra còn tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao giữa các thôn, xã, phường; các đoàn thể... tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại mỗi địa phương.

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, thành phố chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Chào mừng Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Các nội dung và hình thức tuyên truyền cổ động, lưu động:

* Nội dung:

Thực hiện theo Hướng dẫn số 225/SVHTTDL-NVVH ngày 23/2/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành.

* Hình thức:

- Chỉ đạo Đội tuyên truyền lưu động tổ chức tuyên truyền xe loa đường phố, xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật phối hợp tuyên truyền phục vụ tại cơ sở.

- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình huyện, đội chiếu bóng lưu động thực hiện tuyên truyền bằng phim tài liệu, phóng sự, in ấn các tờ rơi, đăng tải các tin bài, phóng sự...về nội dung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Lắp đặt mới hoặc sửa chữa các cụm panô cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cờ hoa tại các đường phố chính, ngã ba, ngã tư, cụm dân cư và tại các địa bàn trọng yếu.

- Hướng dẫn tuyên truyền nội dung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nhà văn hóa thôn bản, xã, phường , thị trấn...

- Tổ chức sinh hoạt chính trị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Qua đó sẽ có những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Thời gian thực hiện:

Công tác tuyên truyền chia làm 3 đợt gắn với các nội dung cụ thể sau:

- Đợt 1: Từ ngày 3/02 đến ngày 15/4/2016: Tập trung thông tin, tuyên truyền cụ thể về cuộc bầu cử.

- Đợt 2: Từ ngày 16/4 đến ngày 22/5/2016: Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của các cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử, 10 ngày trước bầu cử tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất, đặc biệt tập trung cao độ trong ngày bầu cử ( 22/5 ).

- Đợt 3: Từ ngày 23/5 đến ngày 12/6/2016: Thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử, xây dựng báo cáo tổng kết về công tác thông tin tuyên truyền.

4. Khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền.

Trung tâm Văn hoá tỉnh đã biên tập các tài liệu, các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, trên cơ sở đó đề nghị Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, thành phố nghiên cứu, biên tập và sử dụng phù hợp với các hình thức tuyên truyền tại cơ sở đạt kết quả. Ngoài ra cần tham khảo thêm tại các tài liệu, tạp chí của Cục văn hoá cơ sở, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Đề nghị Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động báo cáo cấp uỷ địa phương chỉ đạo và cấp kinh phí thực hiện. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong huyện, thành phố để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Trung tâm Văn hoá tỉnh Lạng Sơn./.

 

  Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

 - Như kính gửi;                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

 - Sở VHTT&DL(b/c);

 - Lãnh đạo đơn vị;                                                                                        (Đã ký)

 - Các phòng, đội;

 - Lưu VT.

 

                                                                                                           Nguyễn Hoàng Toàn

 

 

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,347,167

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-12-06 16:03:28

  Chi tiết:

   Hôm nay: 873

   Tuần này: 10248

   Tháng này: 8779

   Năm nay: 352223