Bài nghiên cứu chuyên đề

THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG GÓP PHẦN BÀI TRỪ HỦ TỤC LẠC HẬU

         Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới có diện tích tự nhiên 8.305 km2, có 11 đơn vị hành chính gồm 01 thành phố và 10 huyện. Phía Bắc tiếp giáp với Quảng Tây - Trung Quốc; Phía Tây tiếp giáp tỉnh Cao bằng, Thái nguyên, Bắc Kạn; Phía Nam tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang; Phía Đông tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh. Có đường biên giới giáp với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc dài hơn 235,3 km với 02 cửa khẩu quốc tế: cửa khẩu Hữu Nghị về đường bộ, cửa khẩu Đồng Đăng về đường sắt; 02 cửa khẩu chính và 8 cặp cửa khẩu phụ. Lạng Sơn là điểm đầu của Việt Nam trong  hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam), là cửa ngõ lớn và thuận lợi giữa Việt Nam với Trung Quốc cho việc giao lưu phát triển kinh tế xã hội. Hệ thống giao thông khá thuận lợi, có các quốc lộ1A, 1B, 4A, 4B, 279 và tuyến đường sắt liên vận quốc tế chạy qua...

         Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới có diện tích tự nhiên 8.305 km2, có 11 đơn vị hành chính gồm 01 thành phố và 10 huyện. Phía Bắc tiếp giáp với Quảng Tây - Trung Quốc; Phía Tây tiếp giáp tỉnh Cao bằng, Thái nguyên, Bắc Kạn; Phía Nam tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang; Phía Đông tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh.

BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CƠ SỞ

          Hoạt động văn hoá cơ sở là hoạt động văn hoá diễn ra ở cộng đồng gia đình, làng, bản, xóm, ấp, doanh nghiệp, cơ quan…gắn liền với sinh hoạt vật chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng trong các mối liên kết thường xuyên và trực tiếp với không gian địa lý nhất định cùng với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và các thiết chế văn hoá nhất định.

          Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với hoạt động văn hóa cơ sở là hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với xây dựng văn hóa ngay từ trong gia đình và trong cộng đồng dân cư, cộng đồng nghề nghiệp diễn ra sinh hoạt văn hoá thường nhật của quần chúng nhân dân nhằm khôi phục, giữ gìn cái hay, cái đẹp có tính cách riêng biệt, độc đáo của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, làm cho mọi người đều cảm nhận được cái hay, nét đẹp đó, có ý thức giữ gìn, trân trọng, nâng niu và tự hào về dân tộc mình, quê hương đất nước mình. Qua đó tạo lập không gian, môi trường văn hóa đáp ứng nhu cầu giao lưu, sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân...

          Hoạt động văn hoá cơ sở là hoạt động văn hoá diễn ra ở cộng đồng gia đình, làng, bản, xóm, ấp, doanh nghiệp, cơ quan…gắn liền với sinh hoạt vật chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng trong các mối liên kết thường xuyên và trực tiếp với không gian địa lý nhất định cùng với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và các thiết chế văn hoá nhất định.

KHÁI QUÁT MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ

          Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những chủ trương, chính sách để xây dựng đời sống văn hoá, trong đó có xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở.

           Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...

         Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những chủ trương, chính sách để xây dựng đời sống văn hoá, trong đó có xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở.

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN, TRIỂN LÃM PHỤC VỤ CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM, CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

          Trong những năm qua công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung được thực hiện thông qua hệ thống các tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam, qua hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền các cấp, cơ quan thuộc các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, của từng công dân Việt Nam có trách nhiệm với đất nước. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đoàn thể chính trị, của mỗi ngành mà công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm được tiến hành theo các cách thức khác nhau, theo mức độ hoặc hình thức khác nhau như...

          Trong những năm qua công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung được thực hiện thông qua hệ thống các tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam, qua hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền các cấp, cơ quan thuộc các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT CHẾ VĂN HÓA CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

         Chủ trương của Đảng ta khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Thiết chế văn hóa đóng một vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa đảng bộ, chính quyền các cấp với quần chúng nhân dân; là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của nhân dân, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân…tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân... 

         

                        Toàn cảnh thành phố Lạng Sơn           Nguồn: Báo Lạng Sơn

Phương pháp tổ chức và hoạt động câu lạc bộ

 

1. Định nghĩa chung về câu lạc bộ: Câu lạc bộ (CLB) là một tổ chức quần chúng được tập hợp trên tinh thần tự nguyện, đồng sở thích, tiến hành bằng những hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu về học hỏi, vui chơi, giải trí của cá nhân trong thời gian rỗi trên các lĩnh vực theo những quy định của nhà nước.

2. Quy trình (các bước) thành lập Câu lạc bộ.

Thực trạng hoạt động Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn bản, khối phố trên địa bàn tỉnh

          Trong những năm trở lại đây, việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nguồn tin nội dung

Liên kết website

Tư liệu ảnh
<a href="/content/ch%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%ACnh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-hang-%C4%91%E1%BB%99ng">Chườn trình nghệ thuật hang động</a> <a href="/content/l%C3%A0ng-vhdl-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam">Làng VHDL các dân tộc Việt Nam</a> <a href="/content/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-v%C4%83n-h%C3%B3a-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-v%C3%B9ng-%C4%91%C3%B4ng-b%E1%BA%AFc">Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc</a> <a href="/content/tham-d%E1%BB%B1-ipu">tham dự IPU</a>

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,293,278

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2020-10-22 18:24:50

  Chi tiết:

   Hôm nay: 892

   Tuần này: 8871

   Tháng này: 26961

   Năm nay: 298278