Tuyên truyền Thể lệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

         Thể lệ bầu cử là những quy định chung về cách thức để cử tri thực hiện quyền bầu cử, bao gồm cách ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử một cách hợp lệ. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, trong đó Thể lệ bầu cử gồm những nội dung cơ bản như sau:

          1. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 19 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

          2. Khi bầu cử, cử tri phải xuất trình Thẻ cử tri. Mỗi cử tri có quyền bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân mà mình được tham gia bầu cử.

          3. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Trường hợp cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

          4. Cử tri không bầu cho ai trong phiếu bầu cử thì gạch cả dòng chữ họ và tên của người mà mình không bầu ( gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử ); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử hoặc gạch xóa hết tên những người ứng cử trong phiếu bầu.

          5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “ Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri. Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho 01 lần bỏ phiếu.

          6. Về phiếu bầu cử có một trong những dấu hiệu sau đây là phiếu không hợp lệ:

          Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra.

          Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử.

          Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.

          Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử.

          Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ. Vì vậy, mỗi cử tri cần phải sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp./.

Ban biên tập