Tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

 

          Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách mỗi con người. Gia đình còn là nơi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đa dạng phong phú. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử phát triển khác nhau. Cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác khẳng định: “ Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình ”. Theo lời Bác, ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấy uỷ Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, chống tình trạng trẻ em bỏ học… góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề: “ Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc " nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, đồng thời chú ý chăm lo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay... qua đó góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, gia đình bình an. Các cấp, các ngành, các cơ quan trong quá trình triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG:

- Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6;

          - Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục giá trị gia đình;

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

- Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh;

- Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;

-  Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền;

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;

- Gia đình là cuội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người;

- Gia đình - tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước;

Ban biên tập